කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Latest News More

Sithuwili Siththam-2022

Highlights Ministry News May 19, 2022
Sithuwili Siththam -2022.

වනිතා සංවර්ධන ක්ෂ්‍රේත්‍ර සහකාර (දෙපාර්තුමේන්තුගත) නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා...

Highlights Ministry News May 06, 2022
වනිතා සංවර්ධන ක්ෂ්‍රේත්‍ර සහකාර (දෙපාර්තුමේන්තුගත) නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම -2023 වනිතා සංවර්ධන ක්ෂ්‍රේත්‍ර සහකාර (දෙප....

Women's Day Program 2022

Highlights Ministry News Mar 31, 2022
Women's Day Program 2022 Which will be held on 22nd March and 03rd of April 2022....

About Ministry

State Ministry of Women and Child Development, Pre-School & Primary Education, School Infrastructure & Education Services was established as per the Gazette Extraordinary No: 2187/27 of 9th of August 2020. Sri Lanka Women’s Bureau, National Committee on Women, Department of Probation & Child Services, National Child Protection Authority, National Secretariat for Early Childhood Development & Sri Lanka Thriposha Ltd and all the divisions functions under Primary Education, School infrastructure are the Departments and an education services statutory institutions under the Ministry.

The Ministry has been assigned 14 to priorities. They include ensuring the security of women, providing relief to rural women. Victimized by unregulated microfinance schemes, Empowering women with knowledge and skills to enjoy a successful life, Saving children from being violating all forms of results and exposing to abuse, providing and monitoring methodologies that ensure their well being, creating a child friendly school environment and ensuring education for all minimizing irregularities.

Our Services

Ministry Overview

A strong nation of women and children with ensured rights that contributes towards sustainable development.

Child Development

Child care and development aimed at bringing up a physically and mentally healthy child and build a better future.

Women Development

Empowerment of women with adoption of measures for the advancement of women’s quality of life.

Information Act

The Ministry of Women and Child Affairs (MWCA) was established as per the Gazette Extraordinary No. 1933 of 9th September 2015. Sri Lanka Women’s Bureau, National Committee on Women, Department of Probation and Child Care Services, National Child Protection Authority and Children’s Secretariat are the Departments and Statutory Institutions under the Ministry. The goal behind the establishment of Ministry of Women and Child Affairs was the creation of Sri Lankan society that is sensitive to the needs of women and children would work for their betterment to achieve this goal.

Right to Information Act - attached
Regulations promulgated under the Right to Information Act - attached
Details of Information Officers: http://www.childwomenmin.gov.lk/information-officers-details
2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබද පනතේ 08 වන වගන්තිය යටතේ වන වාර්තාව -2017/2018

Emergency Contacts

1929

Call for immediate assistance on child abuse.

1938

Call for immediate assistance on women affairs.

1919

National Information Center

Locator for 1000 National Schools

Contact Us

Address:

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services,
5th Floor, Sethsiripaya Stage II,
Battaramulla, Sri Lanka.

Phone:

+94 11 2186055

Fax:

+94 11 2187249

Email:

secycdwa@gmail.com