කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

Latest News More

World Children's Day 2022

Highlights Ministry News Sep 28, 2022
The World Children's Day 2022 Theme and Logo The official theme and logo for world children's day can be download from here Logo Theme....

ස්ථිර කිරීම අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම හා උසස් කිරීම සම්බන්ධ ලේඛනයන්හි අඩුපාඩු

Highlights Ministry News Sep 28, 2022
ස්ථිර කිරීම අන්තර්ග්‍රහණය කිරීම හා උසස් කිරීම සම්බන්ධ ලේඛනයන්හි අඩුපාඩු සංවර්ධන නිලධාරී සේවයේ නිම නොවූ ආයතනික කටයුතු කඩිනමින් අවසන් කිරීම සඳහා සංවර්ධන....

ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව ජයග්‍රහණය ව්‍යාපෘතිය එළිදැක්වීම

News Sep 26, 2022
2022-09-26 වන දින කාන්තා පිහිට සංවිධානය මගින් ප්‍රචණ්ඩත්වයට එරෙහිව ජයග්‍රහණය ව්‍යාපෘතිය එළිදැක්වීම බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී සිදුවි....

About Ministry

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment was established as per the Gazette Extraordinary No: 2283/34 of 9th of June 2022. Sri Lanka Women’s Bureau, National Committee on Women, Department of Probation & Child Services, National Child Protection Authority, National Secretariat for Early Childhood Development and all the divisions functions under Social Empowerment sections under the Ministry.

According to this extraordinary gazette, 29 priorities related to women's, children's affairs and social empowerment have been assigned to our ministry.

Our Services

Ministry Overview

A strong nation of women and children with ensured rights that contributes towards sustainable development.

Child Development

Child care and development aimed at bringing up a physically and mentally healthy child and build a better future.

Women Development

Empowerment of women with adoption of measures for the advancement of women’s quality of life.

Information Act

The Ministry of Women and Child Affairs (MWCA) was established as per the Gazette Extraordinary No. 1933 of 9th September 2015. Sri Lanka Women’s Bureau, National Committee on Women, Department of Probation and Child Care Services, National Child Protection Authority and Children’s Secretariat are the Departments and Statutory Institutions under the Ministry. The goal behind the establishment of Ministry of Women and Child Affairs was the creation of Sri Lankan society that is sensitive to the needs of women and children would work for their betterment to achieve this goal.

Right to Information Act - attached
Regulations promulgated under the Right to Information Act - attached
Details of Information Officers: http://www.childwomenmin.gov.lk/information-officers-details
2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබද පනතේ 08 වන වගන්තිය යටතේ වන වාර්තාව -2017/2018

Emergency Contacts

1929

Call for immediate assistance on child abuse.

1938

Call for immediate assistance on women affairs.

1919

National Information Center

Locator for 1000 National Schools

Contact Us

Address:

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment,
5th Floor, Sethsiripaya Stage II,
Battaramulla, Sri Lanka.

Phone:

+94 11 2186055

Fax:

+94 11 2187249

Email:

secycdwa@gmail.com