කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

Latest News More

2022.11.17 දින පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුකල කතාව

Highlights Ministry News Nov 18, 2022
2022.11.17 දින කාන්තා ළමා කටයුතු සහ සමාජ සවිබලගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මිය පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුකල කතාව https://youtu.be/Nqi....

පෙර පාසල් ක්ෂ්‍රේත්‍රය ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා දිළිඳු ජන කොට්ඨාස සඳහා උපකාර කිරීමට ලෝක බැංකු ස...

Highlights Ministry News Nov 15, 2022
පෙර පාසල් ක්ෂ්‍රේත්‍රය ආහාර සුරක්ෂිතතාව හා දිළිඳු ජන කොට්ඨාස සඳහා උපකාර කිරීමට ලෝක බැංකු සහය උදෑසන ආහාර ළමුන් 155,000 කට ලබා දීමේ වැඩසටහන හා පන්ති සහ....

ළමා හා කාන්තා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිනී ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිනිය 2022.10.31 දින ජාතික ළමා...

Highlights Ministry News Nov 10, 2022
ළමා හා කාන්තා කටයුතු රාජ්‍ය ඇමතිනී ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිනිය 2022.10.31 දින ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවක. ගරු රාජ්‍ය ඇමතිනී ගීතා ....

About Ministry

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment was established as per the Gazette Extraordinary No: 2283/34 of 9th of June 2022. Sri Lanka Women’s Bureau, National Committee on Women, Department of Probation & Child Services, National Child Protection Authority, National Secretariat for Early Childhood Development and all the divisions functions under Social Empowerment sections under the Ministry.

According to this extraordinary gazette, 29 priorities related to women's, children's affairs and social empowerment have been assigned to our ministry.

Our Services

Ministry Overview

A strong nation of women and children with ensured rights that contributes towards sustainable development.

Child Development

Child care and development aimed at bringing up a physically and mentally healthy child and build a better future.

Women Development

Empowerment of women with adoption of measures for the advancement of women’s quality of life.

Information Act

The Ministry of Women and Child Affairs (MWCA) was established as per the Gazette Extraordinary No. 1933 of 9th September 2015. Sri Lanka Women’s Bureau, National Committee on Women, Department of Probation and Child Care Services, National Child Protection Authority and Children’s Secretariat are the Departments and Statutory Institutions under the Ministry. The goal behind the establishment of Ministry of Women and Child Affairs was the creation of Sri Lankan society that is sensitive to the needs of women and children would work for their betterment to achieve this goal.

Right to Information Act - attached
Regulations promulgated under the Right to Information Act - attached
Details of Information Officers: http://www.childwomenmin.gov.lk/information-officers-details
2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම් පිළිබද පනතේ 08 වන වගන්තිය යටතේ වන වාර්තාව -2017/2018

Emergency Contacts

1929

Call for immediate assistance on child abuse.

1938

Call for immediate assistance on women affairs.

1919

National Information Center

Locator for 1000 National Schools

Contact Us

Address:

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment,
5th Floor, Sethsiripaya Stage II,
Battaramulla, Sri Lanka.

Phone:

+94 11 2186055

Fax:

+94 11 2187249

Email:

secycdwa@gmail.com