කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment


Mr.H,K,D,W,M,N,B,Hapuhinne
The Secretary
Ministry of Women Child Affairs & Social Empowerment 


Tel : +94 11-2186057    
Fax : +94 11-2187199
E-Mail : secycdwa@gmail.com