කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment
Mrs. Yamuna Perera
The Secretary
Ministry of Women Child Affairs & Social Empowerment

Tel : 011-2186057    
Fax : 011-2187199
E-Mail : secretary@childwomenmin.gov.lk