කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment


Mr.H.K.D.W.M.N.B.Hapuhinne
The Secretary
Ministry of Women Child Affairs & Social Empowerment

Tel : +94 11-2186057    
Fax : +94 11-2187199
E-Mail : secycdwa@gmail.com