කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Ministry Action Plan - 2021

Development Division

National Committee on Women

Women's Bureau

Children's Secretariat

Department of Probation & Child Care Services

Save the Children

National Child Protection Authority

Early Childhood Development Project.

Admin ,Accounts Division

Budget Summary (Allocation)

Ministry Action Plan - 2020

Development Division

National Committee on Women

Women's Bureau

Children's Secretariat

Department of Probation & Child Care Services

Save the Children

National Child Protection Authority

Early Childhood Development Project.

Admin ,Accounts Division

Budget Summary (Allocation)