කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

District Action Plan 2020(June- August)

Ampara -  Child Secretariat 

                  Department of Probation and Child Care Services 

                  Development Division

                  Early Childhood Development Project

                  National Child Protection Authority

                  Women's Bureau of Sri Lanka

Anuradhapura -  Child Secretariat 

                            Department of Probation and Child Care Services

                             Development Division

                             Early Childhood Development Project

                              National Child Protection Authority

                              Women's Bureau of Sri Lanka

Badulla             -  Child Secretariat 

                            Department of Probation and Child Care Services

                             Development Division

                             Early Childhood Development Project

                              National Child Protection Authority

                              Women's Bureau of Sri Lanka