කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

EB Exam

උපදේශන නිලධාරීන් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2019   

උපදේශන නිලධාරීන් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2019    අයදුම්පත

First Efficiency Bar Examination for Women Development Officers  of Ministry of Women and Child Affairs  -  2018

-Application

උපදේශන නිලධාරීන් සදහා වන පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය 2018

                         -අයදුම්පත

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සහන සොයුරි නිළධාරීන් සඳහා වන දෙවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2018

Second Efficiency Bar Examination - 2018 for Relief Sisters of the Ministry of Women and Child Affairs


කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වනිතා සාංවර්ධන නිලධාරින් සඳහා වන පළමුවන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2016

අයදුම් පත්‍රය සහ ගැසට් නිවේදනය

 

සිංහල අයදුම් පත්‍රය  |  ගැසට් නිවේදනය - සිංහල

දෙමළ අයදුම් පත්‍රය  |  ගැසට් නිවේදනය - දෙමළ

ඉංග්‍රීසි අයදුම්පත්‍රය, ගැසට් නිවේදනය