කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child Affairs


Ms. K.D.M.Chandrani Bandara

Hon. Minister of Women and  Child Affairs

Tel               : +94 11 2187262
Mobile        : +94 77 7347828
Fax              : +94 11 2187263
E-Mail          : cbsrilanka@gmail.com