කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச
Mrs.A.S.PadmalathaState SecretaryState Ministry of Women & Child AffairsTel         :Fax        :E-Mail    :


Mrs.K.G.Ashoka Alawatta


State Secretary


State Ministry of Social Security

Tel       :


Fax      :


E-Mail  :