කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

 • කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන අංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 2019-12-02

  Posted in Highlights, Ministry News on Dec 05, 2019

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන අංශයේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 2019-12-02

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ ගරු අමාත්යද පවිත්රා දේවි වන්නිආරච්චි මැතිණියගේ ප්ර්ධානත්වයෙන් මෙම ප්රමගති සමාලෝචන රැස්වීම සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාං ශයේ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණි. අමාත්යාං ශ ලේකම් ඒ.එස්.එම්. එස්. මාහානාම මහත්මිය ඇතුළු අමාත්යාංීශයේ අංශ හා දෙපාර්තමේන්තු ප්ර ධානීන් ඇතුළු නිලධාරීන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවති මෙම රැස්වීමේදී 2019.10.31 වෙනිදා දක්වා අමාත්ංාප්ශය අත්කරගත් මූල්යක හා භෞතික ප්රිගතිය විමර්ශනය කරන ලදී. ඒ අනුව අදාළ කාලය සඳහා දෙපාර්තමේන්තු වලින් ඉටුකරන කාර්යභාරයන

 • කාන්තා හා ළමා කටයුතු ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජිත බේරුගොඩ මැතිතුමා වැඩ භාර ගැනීම

  Posted in Highlights, Ministry News on Dec 02, 2019

  වත්මන් රජයේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු නව රාජ්ය අමාත්යමවරයා වශයෙන් විජිත බේරුගොඩ මහතා 2019-11-28 දින බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපාය පිහිටි කාන්තා සහ ළමා කටයුතු රාජ්යර අමාත්යංකශයේ දී වැඩ භාර ගන්නා ලදී. ශ්රීන ලංකාවේ 52% පමණ වන කාන්තාවන් හා ලක්ෂ 72කටත් වඩා වැඩි ළමා පරපුරක් වෙනුවෙන් සේවය කිරීම සදහා රාජ්යං අමාත්යදවරයා වශයෙන් තමා ලද මෙම භාරදූර වගකීම ඉතාමත්ම සතුටින් භාරගන්නා බවත් උපරිම කැපවීමකින් යුතුව කාන්තාවන් හා ළමුන් ඇතුළු සමස්ථ රටේ සංවර්ධනයට කටයුතු කරන බවත් මෙම අවස්ථාවේ දී එතුමන් ප්ර්කාශ කරන ලදී. රටක සංවර්ධනය තහවුරු වීමට නම් ළමුන් හා කාන්තාවන් සතුටින් සිටින, සියලු දෙනාටම හිතකාමි සමාජ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම

 • Sustainable Sri Lanka

  Posted in Highlights, Ministry News on Nov 21, 2019

  Sustainable Sri Lanka 2030 Vision and Strategic Path to obtain please click here

 • Children's Day- 2019

  Posted in Highlights, Ministry News, Child Arts on Oct 04, 2019

  Winners list of the Island wide Online Children’s Art Competition
  World Children’s Day - 2019

  Winners list of the Island wide Online Children’s Art Competition

 • Children's Day 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 09, 2019

  The International Children's Day 2019 will be held on 01st of October 2019 at Matale Edaward Ground.
  International Children's Day 2019 theme is "A Friendly Nation for the Victory of Children".
  International Children's Day 2019 Logo is • Date of art competition extended

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 09, 2019


  “Online Children’s Art Competition -World Children’s Day 2019” The closing date for entries is extended to 25.09.2019.

 • draft national policy on women

  Posted in Highlights, Ministry News on Sep 02, 2019

  Draft national policy on women could be downloaded following link:-
  Advertiesement
  Draft Policy

 • පර්යේෂණ පිළිබඳ දෙදින පුහුණු වැඩසටහන

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 22, 2019

  අමාත්යාං ශ නිලධාරීන් සඳහා පර්යේෂණ ක්රගමවේදය පිළිබඳ දෙදින පුහුණු වැඩසටහන

  කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්යාං ශයේ ප්ර්මුඛතම කාර්යභාරය වනුයේ, මෙරට කාන්තාවන්, ළමුන් සහ වියළි කලාපයේ සමස්ථ ප්රශජාවගේ ආර්ථික සහ සමාජ සංවර්ධනය තහවුරු කරගත් ඔවුන්ට යහපත් සමාජයක් නිර්මාණය කිරීමයි. ඒ සඳහා අමාත්යාංහශයේ නිලධාරීන් සතුව ඒ ඒ ක්ෂේත්රනයන්ට අදාළ වෘත්තීයමය දැනුමත්, හැකියාවනුත් පැවතීම අත්යේවශ්යස වන අතර අමාත්යාං ශය විසින් ඉහත පිරිස් වෙත ඉටුකළ යුතු කාර්යභාරයන් පිළිබඳ තීරණ ගැනීම සඳහාත්, එම ක්ෂේත්රඒය පිළිබඳව සමාජයේ දැනුම හා සංවේදීතාව වර්ධනය කිරීම සඳහාත් පර්යේෂණ ක්රි්යාවලියක වැදගත්කම අමාත්යාංයශය හඳුනාගෙන ...

 • Online Children’s Art Competition -World Children’s Day 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 22, 2019

  Invitation to Nation’s Younger Generation for the Children’s Art Competition Organized by the Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development to Celebrate the World Children’s Day that falls on 01 October 2019 with the Objective of Developing Creative Skills of Children!

 • උපදේශන නිලධාරි පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම විභාගය

  Posted in Highlights, Ministry News on Aug 01, 2019

  උපදේශන නිලධාරි 2 ශ්‍රේණියේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම විභාගය -2019 විස්තර මෙතනින්