කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

කාන්තා ප්‍රෙබා්ධය ගුවන්විදුලි වැඩසටහන - 2019

1938 Women's Help Line

අවිධිමත් අංශයේ සේවයේ නියුතු කාන්තාවන් සමාජ ආරක්ෂණ ක්ර මවේද පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම  වැඩසටහන

පළාත් පාලන ආයතන සඳහා  තේරී පත් වු කාන්තා සභිකයින්ගේ ධාරිකා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන - ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

2019 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින සමගාමී වැඩසටහන් පැවැත්වීම පළාත් පාලන ආයතන සදහා තේරී පත් වූ කාන්තා සභිකයින්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

පාසැල් පෙලපොත් කතෘවරුන් සඳහා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය සංවේදීකරණ වැඩමුළුව

තිරසර සංවර්ධන දර්ශකයන්ට අදාළව කාන්තාවන්ට එරෙහි හිංසනය සම්බන්ධව පළාත් රාජ්‍ය නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන    

ගෘහස්ථ ප්රතචණ්ඩ ක්රිැයා වැලැක්වීමේ පනතේ ක්රිlයාකාරී සැලැස්ම ක්රිැයාත්මක කිරීම (2017-2020)

විගාමික ශ්ර්මික කාන්තාවන් පිළිබඳව මණ්ඩප සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීම

පළාත් පාලන ආයතන සදහා තේරී පත් වූ කාන්තා සභිකයින්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන (කොළඹ, කළුතර සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක)

16 Day Web Report

පළාත් පාලන ආයතන සදහා තේරී පත් වූ කාන්තා සභිකයින්ගේ ධාරිතා සංවර්ධන පුහුණු වැඩසටහන

යෞවනයයි ආදරයයි

සතුට පිරි මිතුරු  සේවා ස්ථානයක්  ගොඩ නගමු

Let's build a quality WORKPLACE where respect and happiness for all is guaranteed

කාන්තා දේශපාලන සහභාගිත්වය පුළුල් කිරිම සඳහා බලමණ්ඩල කාන්තාවන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන කොළඹ හා කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක