කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

 • outstanding performance award 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 14, 2019

  Outstanding Performance Award 2019

  Mental Health and Psychosocial Support ( MHPSS)

  For Details and and Application Click Here

 • 2019 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය සදහා ලේකම්තුමියගේ පණිවිඩය

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 14, 2019

  ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය
  ලේකම්තුමියගේ පණිවුඩය

  රටක ජාතික සමාජ ආර්ථික සංවර්ධන ක්‍රියාවලියේ දී කාන්තාවන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වය අතිවිශාලය. එනිසාම අප ජාතියක් වශයෙන් තිරසාර සංවර්ධනයක් කරා යොමුවීමට නම් ඇය පෙරටුගාමී හා ගාමක බලවේගයක් වීම අත්‍යාවශ්‍යය. දැනුම, කුසලතාවයන් හා යහපත් ආකල්පයන්ගෙන් හෙබි වඩා කාර්යාක්ෂම හා ක්‍රියාශීලී කාන්තා පරපුරක් සිටින්නේ නම් එය රටට අගනා සම්පතකි. ඒ පිළිබඳව සමාජයේ දැනුවත්භාවය හා සංවේදීතාවය වැඩි දියුණු කරමින් ඉදිරි අනාගතයට උචිත වන පරිදි ඔවුන්ට අවස්ථා සලසා දීම අපගේ ප්‍රධානම වගකීමකි.

  ඊට ප්‍රවේශයක් වශයෙන් “සුහුරු කතක් - සොඳුරු ලොවක්” යන තේමාවෙන් මෙවර ජාත්‍යන්තර කාන්තා දි

 • “Children Who Win Tomorrow” Awareness Raising Programme

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 28, 2019

  "Children Who Win Tomorrow” Awareness Raising Programme"

  The prime responsibility of raising Sri Lanka to the status of a shining island in the world minimizing issues in the field of Human Resource is a challenge of the present-day younger generation. However, they have found it increasingly difficult to enter the society as good citizens with robust/dynamic personality because of issues such as family disputes, addiction to drug, physical and mental violence against children, child abuse and negligence that have entwined with their lifestyle which has become more and more complicated with...

 • Calling application for annual transfer of the early childhood development officers 2020

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 24, 2019

  Calling application for annual transfer of the early childhood development officers of the Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development - 2020

  Click here for more details

 • ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරීම -2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 18, 2019

  ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය සැමරීම -2019 “කාන්තාව සහ සංවර්ධනය” පර්යේෂණ සඟරාව සඳහා ලිපි ඉදිරිපත් කිරීම


  එක්සත් ජාතීන්ගේ කාන්තා දශකයෙහි එක් සාධනීය ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් 1978 දී ආරම්භ වූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කාර්යාංශය, මේ වන විට ශ්‍රී ලාංකේය කාන්තා ප්‍රජාව සංවර්ධන ක්‍රියාදාමට අනුකලනය කිරීමේ ජාතික ආයතනය බවට පත්වී ඇත. එහිදී කාන්තාවන් සමාජයීය සහ ආර්ථික වශයෙන් සවිබල ගැන්වීමේ අරමුණ පෙරදැරිව ජාතික මට්ටමේ සිට බිම් මට්ටම දක්වා කාන්තා සංවර්ධන වැඩසටහන් දියත් කරනු ලබයි. සමස්ත කාන්තා පරපුරෙහි දැනුම හා ආකල්ප ප්‍රවර්ධනය කරමින් ඔවුන් සමාජයීය සහ ආර්ථික වශයෙන් සවිබලගැන්වීම සඳහා වැඩසටහන් සැළසුම් කිරීමේදී සහ දි

 • Children who win tomorrow “Awareness Raising Programme

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 17, 2019

  “Children who win tomorrow “Awareness Raising Programme

  The Prime responsibility of raising Sri Lanka to the state of a shining island in the world minimizing issues in the field of Human Resource is a challenge of the present day younger generation. However, they have found it increasingly problematic to enter the society as good citizens with robust/dynamic personality because of issues such as family disputes, addiction to drugs, physical and mental violence against children, child abuse and negligence that have entwined with their life style which has become more and more complicated wit...

 • International Women's Day 2019

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 04, 2019

  The International Women's Day 2019 will be held on March 08,2019 in Anuradhapura.