කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

දේශපාලනයේ කාන්තාවන් බලගැන්වීමේ සහතිකපත් පාඨමාලාව - 2017 අධ්‍යයන අරමුණු පැහැදිලි කිරීමේ සැසිය

Posted in Ministry News on Nov 08, 2017