කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

උපදේශන නිලධාරි 2 ශ්‍රේණියේ පළමු කාර්යක්ෂමතා කඩඉම විභාගය -2019 විස්තර මෙතනින්

Posted in Highlights, Ministry News on Aug 01, 2019