කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

Mrs.A.S.M.S.Mahanama will be assumed duties as Secretary of Ministry of Women & Child Affairs and Social Security in 2019 November 28.

Posted in Highlights, Ministry News on Nov 27, 2019