කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

මව්වරුන්ට සහ ළමයින්ට හිතකර වැවිලි ප්රමජාවක් “නිර්මාණය කිරීමෙහිලා රාජ්යප පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ව ව්යාරපෘති

2019 අගෝස්තු මස 08 වන දින කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්යාං්ශය, සේව් ද චිල්ඩ්රන් (Save the Children ) රාජ්යළ නොවන සංවිධානය සහ වතු සමාගම් 05 ක් අතර, පළමු වරට රාජ්යප පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්වයක්, වතු ආශ්රි ත දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම උදෙසා අත්සන් කරන ලදී. මෙම ව්යා පෘතිය සඳහා හවුල්කාරීත්වය සපයන වතු සමාගම් වන්නේ,කැලණි වැලි වතු සමාගම (Kelani Valley Plantationas PLC), තලවාකැලේ තේ වතු සමාගම (Tlawakelle Tea Estates), හොරණ වතු සමාගම (Horana Plantations PLC),ඇල්පිටිය වතු සමාගම (Alpitiya Plantaions PLC) , සහ බොගවන්තලාව තේ වතු සමාගම (Bogawantalawa Tea Estates PLC) යි . මෙම ව්යාwපෘතිය සඳහා තාක්ෂණික සහය, නව දැනුම සහ මූල්යoමය දායකත්වය ලබාදෙනු ලබන්නේ සේව් ද චිල්ඩ්රන් ආයතනය මඟින් වන අතර , කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්යාං ශය යටතේ පවතින ආයතන සහ අදාළ රාජ්ය වතු සමාගම් වෙත වෙන වෙනම වගකීම් පැවරී ඇත. ඒ අනුව හවුල්කාර වතු සමාගම් සමඟ ජාතික මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණයක් පවත්වමින් සක්රී ය ප්රබජා මූල ළමා ආරක්ෂණ ක්රලමවේදයකට මඟ පෙන්වීම , කාන්තා හා ළමා අපයෝජන වැලැක්වීම සඳහා එක්ව ක්රිබයාකිරීම සහ ප්ර්ජා මූලික ළමා ආරක්ෂණ ක්ර මවේදයේ ප්රහගතිය පිළිබඳව අධීක්ෂණ ක්රකම වේදයක් පවත්වාගෙන යාම අමාත්යාං ශයේ ප්රළධාන වගකීම වේ. එසේම ළමා ආරක්ෂණ ප්රේතිපත්ති,නීති, සහ ප්රයමිති බලාත්මක කිරීම, ප්රවවර්ධනය සහ පසු විපරම් කිරීම වතු සමාගම් සතු ප්රංධාන වගකීමයි. තවද ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ වතු ප්රධජා බලමුළු ගැන්වීම්, බිම් මට්ටමේ උද්දේශන ක්රි්යාකාරකම් ශක්තිමත් කිරීම සහ ළමා ආරක්ෂාව පිලිබඳව ගනු ලැබු පියවර පිළිබඳ හවුල්කරුවන් දැනුවත් කිරීමද ප්රාධාන වගකීම් අතර වේ. ඒ අනුව මෙම ව්යාපපෘතියේ ආරම්භක රැස්වීම 2019 ඔක්තෝම්බර් මස 11 දින නුවරඑළිය අරලිය ග්රීලන් සිටි හෝටලයේදී පවත්වන ලදී. මෙම අවස්ථාව සඳහා කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්යාං ශයේ ලේකම් දර්ශනා සේනානායක මහත්මිය, නුවරඑළිය දිස්ත්රිුක් ලේකම්, අතිරේක දිස්ත්රි්ක් ලේකම්, නුවරඑළිය,අඹගමුව,කොත්මලේ ප්රා්දේශීය ලේකම්වරු , අදාළ රාජ්යස වතු සමාගම් වල ප්රතධාන විධායක නිලධාරීන් සහ මූල්යග සහ තාක්ෂණික දායකත්වය සපයන සේව් ද චිල්ඩ්රන් ආයතනයේ නිලධාරීන් ද සහභාගී වූහ.මීට අමතරව අමාත්යාංාශයේ ක්ෂේත්රච නිලධාරින් ද මේ සඳහා සහභාගී වූහ. වතු ක්ෂේත්රහයේ දරුවන්ගේ ගැටළු සඳහා මැදිහත් වීමේදී අප ක්ෂේත්රේ නිලධාරින් මුහුන පාන ලද ප්ර්ධානම බාධකය වූයේ වතුප්ර ජාව වෙත ප්රඳවිශ්ඨ වීමයි. නමුත් මින් ඉදිරියට ළමුන් සම්බන්ධ කටයුතු වලදී කිසිදු බාධාවකින් තොරව වතු ප්රරජාව වෙත ප්රයවිශ්ඨ වීමට අවස්ථාව සලසා දීමට මෙහිදී එකඟතාවය පළවිය.මෙතෙක් සුදුසු ස්ථානයක් නොමැති බැවින් ඉදිකිරීම ප්රපමාදව තිබූ පරිසර හිතකාමී අලෙවි මධ්යතස්ථානය සඳහා භූමියක් ලබා දීමටද මෙහිදී එකඟතාවය ඵලවීම සුවිශේෂත්වයකි.

Posted in Highlights, Ministry News on Oct 27, 2019