කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Mrs.A.S.Padmalatha assumed duties as a Secretary of State Ministry of Women and Child Affairs in 16th of December 2019.

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 16, 2019