කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

2020 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය සඳහා තෝරා ගන්නා ලද තේමාව

ඇය දිරිමත් -රට සවිමත්

Women’s courage -The nation’s strength

அவள் தைரியமானவள் - நாட்டுக்குப் பலமானவள

Posted in Highlights, Ministry News on Feb 20, 2020