කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Children's Secretariat


 • Director

  Mrs.H.Nayana S.T.K.De Silva  

  Telephone : +94 11 2186054

  Mobile : -

  Fax : +94 11 2827081

  E-mail :

 • Deputy Director

  Telephone : +94 11 Ext.702

  Mobile :

  Fax : +94 11

  E-mail :

 • Sameera Prasad Asst. Director

  Telephone : +94 11 2187250 Ext. 722

  Mobile : +94 71 8156403

  Fax : +94 11 2827086

  E-mail : -


 • Thilini Abhisheka Asst. Director

  Telephone

  Mobile : 0714695651

  Fax

  E-mail : -thiliniabhisheka 87@gmail.com


  Lakmi Saubhagya Asst. Director

  Telephone

  Mobile : 0716156744

  Fax

  E-mail : -lakmivv@gmail.com


  Waruni Rasadari Asst. Director

  Telephone

  Mobile : 0710722457

  Fax :

  E-mail : -