කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு


Women Help Line – 1938 faster response for the protection of women

This has been established with the objectives of providing assistance and relief for the receiving complaints related to all forms of discrimination against women, defilement of the rights of women, harassment and all kinds of abusive circumstances.

Receiving all above complaints, studying of complaints and referring to government, non-government agencies and relevant persons for the assistance and relief, directing for the counselling and legal aid services as per the complainer’s personal requirement and nature of the problem are the main services of the women help line

1938 is operated every weekday from 8.30 a.m. to 5.00 p.m. and relevant measures have been taken to operationalize this for 24 hours. The assigned staff of 1938 is devoted to keeping reliable and trusted service for their clients.

Click here to see more...

Report of Complaints Received Summary - 2021

Report of Complaints Received Summary - 2020

ගෘහස්ථ හිංසනයට ලක්වන කාන්තාවන්  සහ ඔවුන්ගේ පවුල සාමාරිකයන් වෙනුවෙන් උතුරු මැද පළාතේ රාජකාරී නියුතු අමාත්‍යාංශ ළමා කාන්තා ඒකකයේ හා පොලිස් ළමා කාන්තා කාර්යංශයේ  නිලධාරීන් වෙනුවෙන්පැවැත් වූ  මනෝ  විද්‍යාත්මක උපදේශන පුහුණු වැඩමුළුව .

පැමිණිලි කළමනාකරණය හා මෙහෙය වීම පිළිබඳ කොළඹ දිස්ත්‍රික් කාන්තා හා ළමා එකකයේ නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ වැඩමුළුව

Report of Complaints Received From - January to May 2020