කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

National Committee on Women

 • S.B.Dissanayake - Chairperson

  Telephone: +94 11 2187248 Ext. 325

  Mobile: -0725635143

  Fax: +94 11 2827091

  E-mail: chairpersonncw@gmail.com,sbriyatisd@gmail.com

 • M.Jayamanna-Executive Director

  Telephone: +94 112187257 Ext. 326

  Mobile: -0777480204

  Fax: +94 11 2827001

  E-mail:  jayamannal@gmail.com,cms.jayamanna@gmail.com • Chamali Soysa-Legal Officer 

  Telephone

  Mobile: -0779300030

  Fax

  E-mail: chamali1977@gmail.com

 • Prof. Upul Subhasinghe - Committee Member

 • Prof. Sunethra Tennakoon - Committee Member

 • Dr. Mahesh Edirisinghe - Committee Member

 • Ms. Kasuni Varangi Merinnage - Committee Member

 • Ms. Nanda Indrawansa - Committee Member

 • Ms Emelda Sukumar- Committee Member

 • Ms. Maduka Gunasekara - Committee Member

 • Ms Kanthi Wijethunga- Committee Member

 • Ms. Faiza Musthapa Marker - Committee Member

 • MsDushanthi Hapugoda- Committee Member

 • Ms. Rasoja Thotagamuwa - Committee Member

 • Mr. Suranjan Kodithuwakku- Commitee Member