කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Women’s Bureau of Sri Lanka

 •  Ms. Champa Upasena Director

  Telephone: +94 11 2187270 /71  Ext. 319

  Mobile:0771017022

  Fax: +94 11 2187270

  E-mail:champamaliniupasena@gmail.com

 • Deputy Director

  Telephone: +94 11 2187259  Ext.320

  Mobile: +94 77 3608736

  Fax: +94 11 2187270

  E-mail:

 • Ms. Seetha Karunarathna Asst. Director

  Telephone: +94 11 2187272  Ext.321

  Mobile: +94 71 4484445

  Fax: +94 11 2187270

  E-mail: -sgkarunarathne@gmail.com

 • Ms. M.P. Kumari  
  Kosgahakumbura Asst. Director

  Telephone: +94 11 2187269   Ext. 322

  Mobile: +94 71 8502230

  Fax: +94 11 2187270

  E-mail: -kumarikos@yahoo.com