කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

Covid-19 ව්‍යාසනය හේතුවෙන් අනාරක්ෂිත වන ළමුන් පිලිබඳ තොරතුරක්වේ නම්,ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරීයේ 1929 දුරකථන සේවයට වහාම දැනුම් දෙන්න

.

Posted in Highlights, Ministry News on May 20, 2021