කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

වනිතා සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික අභ්‍යාන්තර ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම - 2022

වනිතා සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික අභ්‍යාන්තර ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයඳුම්පත් කැඳවීම - 2022 සම්බන්ධයෙන් සිඳුකරන ලඳ සංශෝධන පිලිබඳ දිස්ත්‍රික්ලේකම්වරුන් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත යවන ලඳ ලිපිය මෙතනින් භාගත කර ගත හැක. මෙතනින්

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 16, 2021