කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

ශ්‍රී ලංකා නේවාසික ඇමරිකානු තානාපති සමග සාකච්ඡා

ළමුන් හා කාන්තාවන් වෙනුවෙන් කළ හැකි ඉදිරි කටයුතු සදහා මුල්‍යමය හා ද්‍රව්‍යමය ආධාර ලබා ගැනීම පිලිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික ඇමරිකානු තානාපති අතිගරු ජූලී ජේ. චන්ග් (H.E. Julie J. Chung) මැතිනිය හා කාන්තා,ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය ඇමතිනී ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිනිය සමග සාකච්ඡාවක් 29 ( අද ) දින අමාත්‍යංශයේදී පැවැත්වූවාය.

මේ අවස්ථාව සඳහා ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාල දේශපාලන නිලධාරී (Political Officer) Matthew Hinson මහතා ද මේ අවස්ථාවට සහභාගී විය.

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 30, 2022