කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

පියවර වැඩසටහන අභිමානවත් 20 වැනි සංවත්සරය සමරයි

ළමා හා කාන්තා කටයුතු හා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ අමාත්‍යංශය හා හේමාස් හොල්ඩිංස් ආයතනය එක්වී ආරම්භ කරන ලද පියවර වැඩසටහන එහි 20 වැනි අභිමානවත් සැමරුම් ‍උළෙල ළමා හා කාන්තා කටයුතු හා සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මැතිනියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් BMICH Cinema Lounge හිදී පැවැත්විනි.

Posted in Highlights, Ministry News on Feb 01, 2023