කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Child Development


 • Child Development Fund 
  • Information Leaflet
  • Fund Application form
 • Policies
 • Child Help Line (National Child Protection Authority)- www.childprotection.gov.lk
 • Children's Homes
 • Pre school Programmes
 • Convention of Child rights
 • Welfare Support for victimized Children
 • Counselling and psycho-social Support
 • Other Ministries /National Planning Divisions, Treasury
 • Universities/Research institutes/Training centers
 • Printed and electronic media
 • Donners/INGOs
 • Counseling Programmes
 • Resource centers
 • Resource persons