කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு

Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment

Child Development


 • Child Development Fund 
  • Information Leaflet
  • Fund Application form
 • Policies
 • Child Help Line (National Child Protection Authority)- www.childprotection.gov.lk
 • Children's Homes
 • Pre school Programmes
 • Convention of Child rights
 • Welfare Support for victimized Children
 • Counselling and psycho-social Support
 • Other Ministries /National Planning Divisions, Treasury
 • Universities/Research institutes/Training centers
 • Printed and electronic media
 • Donners/INGOs
 • Counseling Programmes
 • Resource centers
 • Resource persons