කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

Women Development


 • Services Provided for Women's Societies and Balamandala Members

  • Constitutions
  • Applications
  • Credit Applications
  • Business Plan
 • Information For Divisional Level Officers

  • Duty List
  • Progress Reports Form
  • Gaudiness
 • Services Provided for Victimized Women

 • Information For District Secretary and Political Authority

 • Information for Police/ Lawyer

 • Information for School and University students

 • Information for Women Development Officers

  • Circulars
  • EB Exam application
  • Others Applications
  • Gazettes Notifications
  • Scholarships
 • For National Level Officers

  • Circulars
  • EB Exam application
  • Others Applications
  • Gazettes Notifications
  • Scholarships
 • Others Ministries /National Planning Divisions, Treasury

 • University Lectures/Research institutes

  • History or Establishing details
  • Mandate
  • Convention of Child Rights
  • Women's Charter
 • Printed and electronic media

 • Donner/INGOs

  • Annual Action Plan
  • National Action Plan
  • Acts
  • Research
  • Evaluation Report
  • Development Programmes
 • Micro Credits

 • Livelihood development Support

 • Training and Awareness

 • Market Promotion/ Trade Exhibitions

 • Field Trips

 • Ensuring Child Protection by strengthening Families