කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development                                               


Hon.Minister of Women and  Child Affairs and Development of Dry Zones 
Hon.Chandrani Bandara

Tel               : +94 11 2187262
Fax              : +94 11 2187263
E-Mail          : mediaunit22@gmail.com