කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

State Ministry of Women and Child Development,Pre-Schools & Primary Education,School Infrastructure & Education Services

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்திஇ முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்விஇ அறநெறிப் பாடசாலைகள்இ கல்விச் சேவைகள் மற்றும் பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் இராஜாங்க அமைச்சு

සැලසුම් අංශය

 මෙහෙවර

 ළමුන් හා කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමට හා පූර්ණ සංවර්ධනයකට යොමු කිරීම සඳහා අමාත්‍යාංශය මඟින් සපයන සේවා වඩාත් ඵලදායී හා කාර්යක්ෂමව සිදු කිරීමට අවශ්‍ය සැලසුම් මෙහෙයුම් හා ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අවශ්‍යතාවයන් ශක්තිමත්ව සපුරාලීම සැලසුම් අංශයේ මෙහෙවර වේ.

කාර්යභාරය

       අමාත්‍යාංශයේ සියළු අංශ/ දෙපාර්තමේන්තුවල තොරතුරු ඒකාබද්ධ කර වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලසුම් සකස් කිරීම.

ළමා හා කාන්තා ක්ෂේත්‍රයට අදාල ජාතික සැලසුම් සම්පාදනය කිරීම හා අවශ්‍ය දායකත්වය ලබා දීම.

සංවර්ධන වැඩසටහන්වල ප්‍රගති වාර්තාකරණය හා ප්‍රගති සමාලෝචනය.

ජාතික මට්ටමේ සිට ප්‍රාදේශීය මට්ටම දක්වා දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ ක්‍රියාවලිය පවත්වාගෙන යාම.

සංවර්ධන වැඩසටහන් අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් මෙහෙයුම්කරණය හා ඇගයීම.

සංවර්ධන වැඩසටහන්වලට අදාල ඉදිරි වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු හා නව ව්‍යාපෘති යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම.

හදුනාගත් විශේෂ ක්ෂේත්‍රයන් යටතේ සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රධාන වැඩසටහන්  - 2017

 

  • සැලසුම්කරණය

 

  • 2017 වර්ෂයේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීම හා අදාල පාර්ශව ආයතනයන් වෙත බෙදාහැරීම.
  • අමාත්‍යාංශයේ එක් එක් අංශ මඟින් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් 2017 වර්ෂයේදී ක්‍රියාවට නංවන සියළු සංවර්ධන වැඩසටහන් ඇතුළත් කළ ඒකාබද්ධ දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන සැලසුම් 25 ක් සකස් කිරීම හා ජාතික මට්ටමේ සිටින දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ මාණ්ඩලික නිලධාරීන් හා සියළු දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල වෙත ලබා දීම.
  • සියළුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයන් සඳහා ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන ඒකාබද්ධ සැලසුම් 331ක් සකස් කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන ඒකකවල ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය මූලික මඟපෙන්වීම් ලබා දීම හා සකස් කල ප්‍රාදේශීය සැලසුම් අමාත්‍යාංශයට ගෙන්වා අවශ්‍ය සංශෝධන හා වැඩිදියුණු කිරීම් සිදු කිරීම.
  • අමාත්‍යාංශය මඟින් වැන්දඹු හා ගෘහමූලික කාන්තාවන් සඳහා තුන් අවුරුදු ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් කෙටුම්පත් කළ අතර, ඒ සඳහා සැලසුම් අංශයේ  දායකත්වය ලබා දෙන ලදී.

 

  • ප්‍රගති වාර්තාකරණය

 කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශය වෙත වෙන් කරනු ලබන වාර්ෂික ප්‍රතිපාදනයන්ගේ ප්‍රශස්ථ ප්‍රගතිය ලඟා කර ගැනීම තහවුරු කිරීම සඳහා සැලසුම් අංශය මඟින්  ප්‍රගති සමාලෝචන සාකච්ඡාවන් හා ප්‍රගති වාර්තාකරණයන් සිදු කරණු ඇත.

2017 වර්ෂයේදී,

 වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට අනුව අංශ / දෙපාර්තමේන්තු මට්ටමින් මාසික හා කාර්තු ප්‍රගති වාර්තාකරණය

 ජාතික මට්ටමින් ත්‍රෛමාසික ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් 02 ක් පැවැත්වීම හා අතර මැද විශේෂ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් 03 ක් පැවැත්වීම.

 රාජ්‍ය ආර්ථික කළමනාකරණ කමිටුවේ තීරණයන්ට අදාලව කාර්තු ප්‍රගති වාර්තාකරණය.

 ළමා අපයෝජන වැලැක්වීම සඳහා වන තුන් අවුරුදු උපාය මාර්ගික සැලැස්මට අනුව වාර්ෂිකව ප්‍රගති වාර්තාකරණය.

 දිස්ත්‍රික් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම් සම්බන්ධීකරණය හා සාරාංශ ප්‍රගති වාර්තාකරණය දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන වැඩසටහන්හි ප්‍රගතිය අමාත්‍යාංශයේ මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වය ඇතිව දිස්ත්‍රික් 25 තුලම වසරකට දෙවරක් සිදුකිරීම මඟින් ප්‍රාදේශීය මට්ටමේදී අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදනයන්හි උපරිම ප්‍රතිඵල අත්කර ගැනීම තහවුරු කර ඇත. 

 

  • සංවර්ධන වැඩසටහන් ඇගයීම හා මෙහෙයුම්කරණය

 2017 වර්ෂයේ දී අමාත්‍යාංශයේ  ප්‍රතිපාදන මත සිදු කළ  ව්‍යාපෘතීන් කිහිපයක වර්තමාන තත්ත්වය / එම ව්‍යාපෘතීන්හි යෝග්‍යතාව විමර්ෂණය කිරීම සඳහා විටින් විට ක්ෂේත්‍ර ඇගයීම් වැඩසටහන් කිහිපයක් සැලසුම් අංශය මඟින් පවත්වා වාර්තා ලබා දී ඇත.

මෙසේ ජාතික මට්ටමින් වැඩසටහන්වල ඇගයීම් සිදු කිරීමෙන් ලබා දෙන නිර්දේශ හා නිගමනයන් ඉදිරි වැඩසටහන් තවදුරටත් සාර්ථක කර ගැනීමට පිටුවහලක් වනු ඇත.

දිවා සුරැකුම්/ පෙර පාසැල් පරිශ්‍රය නිරීක්ෂණය - කොලොන්නාව සාලමුල්ල “ලක්සඳ සෙවන” නිවාස සංකීර්ණය.

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කළුවාංචිකුඩි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ  ඉදිකිරීමට අපේක්ෂිත දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථානය.

පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ මුන්දලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඉද්දමල් වගා ව්‍යාපෘතිය.

  •  පුහුණු හා දැනුවත්කිරීමේ වැඩසටහන් 

පොදු විෂය ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳ/කාලීන මාතෘකා යටතේ ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීම සඳහා සැලසුම් අංශය පහත වැඩසටහන් 2017 වර්ෂයේ ඉටුකර ඇත.

ඒ යටතේ,

  මත්ද්‍රව්‍ය උවදුරින් ළමා හා කාන්තා පරපුර මුදවා ගැනීම සඳහා “ආලෝකය” නමින් මෙම අමාත්‍යාංශය දියත් කරන වැඩසටහන හා සමගාමීව අදාල පාර්ශව ආයතන හා ඒකාබද්ධව සාකච්ඡා වට කිහිපයක් ජාතික මට්ටමින් පවත්වා මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ ජාතික වැඩසටහන යටතේ විවිධ ආයතන මඟින් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණයට ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග, ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ සමාලෝචනයක් සිදු කරන ලදී.

එමෙන්ම වැඩිහිටියන් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයට පෙළඹීම අවම කිරීම, සිවිල් සංවිධාන හා ප්‍රජාවගේ ඒ පිළිබඳ අවබෝධය, කැපවීම හා ක්‍රියාකාරී දායකත්වය ප්‍රවර්ධනය කිරීම මෙන්ම රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන හා ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයකින් මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණය සඳහා ක්‍රියාත්මක වීම තහවුරු කිරීම උදෙසා දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්ද ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් ඇතුළු පාර්ශව ආයතන නිලධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ හා පුහුණු කරුවන් පුහුණු කිරීමේ එක් දින වැඩමුළු 03 ක් ගම්පහ, කුරුණෑගල හා කළුතර යන දිස්ත්‍රික්කවල පවත්වන ලදී.

 තවද ජාඇල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ හා නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ කාන්තා කාර්ය සාමාජිකාවන් ඉලක්ක කර ගත් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් 02 ක් ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරන ලදී. දිවයින පුරා අවදානම් කණ්ඩායම් බහුල දිස්ත්‍රික්වල මෙම වැඩසටහන ඉදිරියේදී ව්‍යාප්ත කිරීමට අපේක්ෂිතයි.

 එමෙන්ම ව්‍යාපෘති කළමනාකරණය පිළිබඳ එක් දින පුහුණු වැඩමුළුවක් තෝරා ගත් දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවල ළමා හා කාන්තා ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන් සඳහා නොවැම්බර් මස කොළඹදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙම වැඩසටහනේ අරමුණ වන්නේ කාන්තා හා ළමා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛ අවශ්‍යතාවයන් හා ගැටළු සඳහා ඵලදායී විසදුම් ලබා දීමට සුදුසු ව්‍යපෘති හදුනා ගැනීම, සැලසුම් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම හා පසු විපරම් කිරීමට අවශ්‍ය දැනුම හා අත්දැකීම් ලබා දීමයි.