කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

 • The National Ceremony to Celebrate the International Womens Day

  Posted in Highlights, Ministry News on Mar 10, 2020

  The National Ceremony to Celebrate the International Women's Day 2020

  The national ceremony to celebrate the International Women’s Day was successfully held on 8th March 2020 at the Auditorium of the Rathnapura Municipal Council under the patronage of the Hon. Minister Women and Child Affairs and Social Security Pavithradevi Wannniarachchi.

 • Womens Day 2020 logo

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 26, 2020

  Women's Day 2020 logo

  click here

 • රත්නපුර සුහුරුළිය වැඩසටහන

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 24, 2020

  රත්නපුර සුහුරුළිය වැඩසටහන 2020

  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය තුළින් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ අරමුණින් සඳහා මෙම වසරේ ක්‍රියාත්මක කරන දෙවන සුහුරුලිය වැඩසටහන 2020 පෙබරවාරි මස 24 සහ 25 වන දින දෙක තුලදී රත්නපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී කාන්තා හා ළමා කටයුතු හා සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ගරු. ලේකම්තුමියගේ ප්‍රදානත්වයෙන් සහ කාන්තා ව්යයවසායකයින් 100 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් කාන්තා හා ළමා කටයුතු හා සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යයාංශය විසින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂාණ ඒජන්සිය (ICTA) සමඟ එක්ව දියත් කරනු ලැබේ .

 • Selection of Best Smart Female Entrepreneur

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 23, 2020

  සුහුරුලිය - කාන්තාව හා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ පෙරමුණු වැඩසටහන - 2020

  හොදම සුහුරු කාන්තා ව්‍යවසායිකාව තේරීම

  තරඟ අයදුම්පත මෙතනින් බාගත කරන්න

 • Women's Day theme 2020

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 20, 2020

  2020 ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින ජාතික උත්සවය සඳහා තෝරා ගන්නා ලද තේමාව

  ඇය දිරිමත් -රට සවිමත්

  Women’s courage -The nation’s strength

  அவள் தைரியமானவள் - நாட்டுக்குப் பலமானவள

 • මොණරාගල දිස්ත්‍රික් සුහුරුළිය වැඩසටහන

  Posted in Highlights, Ministry News on Feb 06, 2020

  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය තුළින් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමේ අරමුණින් සිදු කරන මෙම වසරේ ප්රතථම සුහුරුලිය වැඩසටහන 2020 ජනවාරි 28 සහ 29 වන දින මොණරගල දිස්ත්රිතක් මහලේකම් කාර්යාලයේ දී කාන්තා හා ළමා කටයුතු රාජ්ය අමාත්යබ ගරු. විජිත බෙරුගොඩ මහතාගේ ප්රංධානත්වයෙන් සහ කාන්තා ව්යකවසායකයින් 125 දෙනෙකුගේ සහභාගීත්වයෙන් කාන්තා හා ළමා කටයුතු හා සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්යාං ශය විසින් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂභණ ඒජන්සිය (ICTA) සමඟ එක්ව දියත් කරනු ලැබිණි .

 • 2020 වර්ෂ‍ය සඳහා රාජකාරි ආරම්භ කිරීම

  Posted in Highlights, Ministry News on Jan 01, 2020

  2020 වර්ෂයේ පළමු වැඩ කරන දිනය සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක් 2020 ජනවාරි 1 වන දින අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමියගේ සහභාගීත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

 • Happy New Year 2020

  Posted in Highlights, Ministry News on Dec 31, 2019

  Wish you all happy and prosperous new year 2020

 • ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව රට හදන සෞභාග්‍ය දැක්ම

  Posted in Highlights, Ministry News on Dec 18, 2019

  ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව රට හදන සෞභාග්‍ය දැක්ම මෙතනින් බාගත කළ හැක.මෙතනින්

 • State Secretary Ministry of Women and Child Affairs assumed duties

  Posted in Highlights, Ministry News on Dec 16, 2019

  Mrs.A.S.Padmalatha assumed duties as a Secretary of State Ministry of Women and Child Affairs in 16th of December 2019.