කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

දැක්ම
සමානාත්මතාවය තහවුරු වූ, හිංසනයෙන් තොර, කාන්තාවන්ට හිතකර ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයක්

ජාතික කාන්තා කමිටුව

 

මෙහෙවර
ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කර ප්‍රවර්ධනය කිරීම, සමානාත්මතාවය තහවුරු කිරීම හා පූර්ණ සංවර්ධනයට ඉවහල් වන ප්‍රතිපත්ති හා නීති පද්ධතීන් සකස් කිරීම ස‍ඳහා නිර්දේශ හා සහාය ලබා දීම සහ නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට පෙළඹවීම හා අධීක්ෂණය කර ඇගයීම.
 

 ප්‍රධාන කාර්යභාරය

  • ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය මත ඇති වන වෙනස්කම් පිළිබඳ වූ පැමිණිලි පිළිගැනීම, සංනීරීක්ෂණය හා ඒවා අදාල පාලක,  බලධාරීන්, සම්බන්ධිත තැනැත්තන් හෝ මණ්ඩල වෙත අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග සඳහා යොමු කිරීම.

 

  • අමාත්‍ය මණ්ඩලය මගින් අනුමත කාන්තා ප්‍රඥප්තියේ ඇතුළත් විධිවිධාන කඩ කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි, සහන, නෛතික ආධාර හෝ සමථ සේවා සඳහා රජයේ හෝ රජයේ නොවන සංවිධාන වෙත යොමු කිරීම.

 

  • එම ක්‍රියාමාර්ග සමීක්ෂණය, අදාල පාලන බලධාරීන්ගෙන් වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා ලබාගැනීම සහ එම වාර්තා රට තුළ ප්‍රචලිත කිරීම ආදියට අවස්ථා සැලසීම.

 

  • ප්‍රඥප්තියේ අන්තර්ගතව ඇති පරිදි, කාන්තා අයිතිවාසිකම් සහ වගකීම් විෂයෙහි නෛතික සහ සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිවලින් ඇතිවන බලපෑම ඇගයීම.

 

  • අදාළ පර්යේෂණ දිරිගැන්වීම තුළින් ප්‍රඥප්තියේ අරමුණු සාක්ෂාත් කර ගැනීමට උපකාරී වීම සහ ඒ පර්යේෂණ පදනම් කර ගත් ප්‍රතිසංශෝධන සඳහා නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම.

 

  • කාන්තාවන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳව විෂයභාර අමාත්‍යවරයා/ඇමතිනිය විසින් කමිටුවේ අවධානයට යොමු කෙරෙන කරුණු පිළිබඳව හෝ උචිතයැයි කමිටුව සිතන කටයුතු කිරීමට උපදෙස් දීම

 

  • ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවීය පැමිණිලි මධ්‍යස්ථානයේ කාර්යභාරයේ ප්‍රසාරණය වීමක් වශයෙන් 2014 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද 1938 කාන්තා උපකාරක දුරකථන සේවය දැක්විය හැකි අතර ලැ‍බෙන  පැමිණිලි  සහන, නෛතික ආධාර හෝ සමථ සේවා සඳහා රජයේ හෝ රජයේ නොවන සංවිධාන වෙත යොමු කිරීම.

 

  • කාන්තා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම යටතේ පැවරී ඇති ව්‍යාපෘතින් හා ක්‍රියාකාරකම් දියත් කිරීම