කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

ගරු චන්ද්‍රානී බණ්ඩාර මහත්මිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යවරිය ලෙස අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙන ලදි.

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 20, 2018