කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

ගරු චන්ද්‍රානී බණ්ඩාර මහත්මිය කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යවරිය ලෙස අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙන ලදි.

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 20, 2018