කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

එන්ටප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා

-දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන ඉදි කිරීම සහ වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ණය පහසුකම් ඉල්ලුම් කිරීම

-දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන කාර්ය මණ්ඩල පුහුණුව ආදර්ශ ඉල්ලුම් පත්‍රය

බාගත කිරීම මෙතනින්----http://www.childwomenmin.gov.lk/downloads/download-forms-

පුවත්පත් දැන්වීම

Posted in Highlights, Ministry News on Nov 02, 2018