කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child Affairs

ගැහැණු දරුවාගේ ජාත්‍යන්තර දිනය අ‍දයි -2018/10/11

මෙවර ගැහැණු දරුවාගේ ජාත්‍යන්තර දිනය සැමරීමේ ජාතික වැඩසටහන 2018.10.11 දින බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙවර ගැහැණු දරුවාගේ ජාත්‍යන්තර තේමාව වනුයේ “ගැහැණු දරුවාගේ හඬ අවදි කරමු” යන්නයි.

ගැහැණු දරුවාගේ ජාත්‍යන්තර දින ප්‍රතිඥාව

Posted in Highlights, Ministry News on Oct 10, 2018