කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

2020 වර්ෂයේ පළමු වැඩ කරන දිනය සඳහා විශේෂ වැඩසටහනක් 2020 ජනවාරි 1 වන දින අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමියගේ සහභාගීත්වයෙන් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

Posted in Highlights, Ministry News on Jan 01, 2020