කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ වාර්ශික ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - 2020

[වැඩිදුර විස්තර සඳහා ක්ලික් කරන්න]

Posted in Highlights, Ministry News on Jan 24, 2019