කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ වාර්ශික ස්ථාන මාරුවීම් සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම - 2020

[වැඩිදුර විස්තර සඳහා ක්ලික් කරන්න]

Posted in Highlights, Ministry News on Jan 24, 2019