කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

ජාත්‍යන්තර කාන්තා දින පා ගමන 2019/03/01 දින විහාර මහා දේවි උද්යානයේ දී කාන්තා හා ළමා කටයුතු හා වියළි කලාපීය සංවර්ධන අමාත්‍ය ‍‍ගරු. චන්ද්‍රාණි බණ්ඩාර මැතිතුමියගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්විණ.

Posted in Highlights, Ministry News on Mar 01, 2019