කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

2019- ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය මෙවර අනුරාධපුර සල්ගාදු ක්‍රීඩාංගණයේදී ගරු ඇමතිතුමියගේ ආරාධනයෙන් අතිගරු ජනාධිපති තුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් හා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමිය ඇතුළු මැති ඇමති වරුන්ගේ සහ දෙස් විදෙස් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රිකයන්ගේ හා කාන්තාවන් රැසකගේ සහභාගිත්වයෙන් පැවැත්විය

Posted in Highlights, Ministry News on Mar 08, 2019