කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

ජාතික ප්‍රතිපත්ති රාමුව රට හදන සෞභාග්‍ය දැක්ම මෙතනින් බාගත කළ හැක.මෙතනින්

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 18, 2019