කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

මෙවර ජාත්‍යාන්තර කාන්තා දින උත්සව‍‍ය 2019/03/08 වන දින අනුරාධපුරයෙහි පැවැත්වීමට සංවිධානය කර තිබේ.

Posted in Highlights, Ministry News on Jan 04, 2019