කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

මෙවර ජාත්‍යාන්තර කාන්තා දින උත්සව‍‍ය 2019/03/08 වන දින අනුරාධපුරයෙහි පැවැත්වීමට සංවිධානය කර තිබේ.

Posted in Highlights, Ministry News on Jan 04, 2019