කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

වත්මන් රජයේ කාන්තා හා ළමා කටයුතු නව රාජ්ය අමාත්යමවරයා වශයෙන් විජිත බේරුගොඩ මහතා 2019-11-28 දින බත්තරමුල්ල සෙත්සිරිපාය පිහිටි කාන්තා සහ ළමා කටයුතු රාජ්යර අමාත්යංකශයේ දී වැඩ භාර ගන්නා ලදී. ශ්රීන ලංකාවේ 52% පමණ වන කාන්තාවන් හා ලක්ෂ 72කටත් වඩා වැඩි ළමා පරපුරක් වෙනුවෙන් සේවය කිරීම සදහා රාජ්යං අමාත්යදවරයා වශයෙන් තමා ලද මෙම භාරදූර වගකීම ඉතාමත්ම සතුටින් භාරගන්නා බවත් උපරිම කැපවීමකින් යුතුව කාන්තාවන් හා ළමුන් ඇතුළු සමස්ථ රටේ සංවර්ධනයට කටයුතු කරන බවත් මෙම අවස්ථාවේ දී එතුමන් ප්ර්කාශ කරන ලදී. රටක සංවර්ධනය තහවුරු වීමට නම් ළමුන් හා කාන්තාවන් සතුටින් සිටින, සියලු දෙනාටම හිතකාමි සමාජ පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම අත්යනවශ්ය ය. එමෙන් ම මවුවරුන් සවිබල ගැන්වීම තුලින් රටේ අනාගත දරු පරපුර පූර්ණ සංවර්ධනයෙන් යුතු ඵලදායී පිරිසක් බවට පත්කල හැකිය. එකී පරමාර්ථ මුදුන්පත් කර ගැනීම සඳහා කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂක අමාත්යක පවිත්රාා වන්නිආරච්චි මැතිනියගේ මඟ පෙන්වීම යටතේ හා අමාත්යා ලේකම් ඇතුළු අමාත්යංමශයේ සියලුම නිලධාරින්ගේ කැපවීම හා දායකත්වය අනිවාර්යෙන්ම අත්යාටවශ්යා වන බව වැඩිදුරටත් එතුමන් ප්රතකාශ කරන ලදී. රන ලදී.

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 02, 2019