කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

කාන්තා හා ළමා සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේ ගරු ලේකම්තුමිය ලෙස ඒ.එස්.එම්.එස් මහානාම මැතිණිය 2019 නොවැම්බර් 28 දින වැඩ භාර ගැනීමට නියමිතව ඇත.

Posted in Highlights, Ministry News on Nov 27, 2019