කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

කාන්තා සහ ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ධුරයෙහි අශෝකා අලවත්ත මහත්මිය 2018.04.20 දින වැඩ භාර ගනු ලබයි.

Posted in Ministry News on Apr 20, 2018