කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child Affairs

කාන්තා සහ ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නව ලේකම් ධුරයෙහි අශෝකා අලවත්ත මහත්මිය 2018.04.20 දින වැඩ භාර ගනු ලබයි.

Posted in Ministry News on Apr 20, 2018