කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகார அமைச்சு

Ministry of Women and Child Affairs

ප්‍රාදේශිය ළමා ආරක්ෂක නිලධාරින් ලෙස තෝරාගත් උපාධිධාරීන් 116 දෙනකු හට පත්ව්ම් ප්‍රදානය ගරු අමාත්‍යතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ . මේ සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමිය, අශෝකා අලවත්ත මහත්මිය හා ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපතිතුමන්, එච්. එම් අබයරත්න මහතා ද සහභාගි විය.

Posted in Highlights, Ministry News on Oct 12, 2018