කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

ප්‍රාදේශිය ළමා ආරක්ෂක නිලධාරින් ලෙස තෝරාගත් උපාධිධාරීන් 116 දෙනකු හට පත්ව්ම් ප්‍රදානය ගරු අමාත්‍යතුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණ . මේ සඳහා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමිය, අශෝකා අලවත්ත මහත්මිය හා ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ සභාපතිතුමන්, එච්. එම් අබයරත්න මහතා ද සහභාගි විය.

Posted in Highlights, Ministry News on Oct 12, 2018