කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

2018 දෙසැම්බර් මස 20 වැනි දා සිට කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නම කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ලෙස වෙනස් වී ඇත.

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 20, 2018