කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

2018 දෙසැම්බර් මස 20 වැනි දා සිට කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නම කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය ලෙස වෙනස් වී ඇත.

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 20, 2018