කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

“හෙට දින දිනන දරුවෝ”දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහ

මානව සම්පත ආශ්රි තව පවත්නා ගැට‍ළු අවම කර ශ්රී් ලංකාව ලොව බබළන රාජ්යඥයක් බවට පත් කිරීමේ මූලික වගකීම වර්තමාන ළමා පරපුරට පවත්නා අභියෝගයකි. නමුත් දිනෙන් දින සිදු වන තාක්ෂණික දියුණුවත් සමඟ සංකීර්ණ බවට පත් වී ඇති දරුවන්ගේ ජීවන රටාවන් හා බැඳී තිබෙන විවිධ ගැටළු වන පවුල් ආරවුල්, මත්ද්රකව්යබ සඳහා ඇබ්බැහි වීම, ළමා කායික හා මානසික හිංසන, ළමා අපයෝජන හා නොසළකා හැරීම් වැනි දෑ හේතුවෙන් වඩා යහපත් හා ගුණාත්මක පෞරුෂයන්ගෙන් යුත් පුරවැසියන් ලෙස සමාජයට එක් වීම වර්තමාන ළමා පරපුරට විශාල ලෙස ගැටළුකාරී වී තිබේ. එබැවින් මෙම තත්වය වළක්වා ගැනීම සඳහා අමාත්යාං ශ මට්ටමින් සිදු කරනු ලබන යම් මැදිහත් වීමක් ලෙස ළමුන්ගේ චිත්තවේග පාලනය තුළ සාර්ථක පුරවැසියෙකු බිහි කිරීම සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවක් දිස්ත්රිවක් මට්ටමින් පාසල් දරුවන් හා දෙමාපියන් උදෙසා පැවැත්වීමට කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියලි කළාප සංවර්ධන අමාත්යාං ශය විසින් කටයුතු සංවිධානය කර ඇත.

එහි දෙවන පියවර ලෙස කොළඹ දිස්ත්රිික්කයේ හංවැල්ල ප්රාඅදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ රාජසිංහ මධ්යය මහා විද්යාදලය, රෝමානු කතෝලික කන්යාැරාමය, තුන්නාන සිරි සුමණ ජෝති විද්යාාලය, මායා දුන්න විද්යාදලය, දොන් බොස්කෝ විද්යා්ලය, යන පාසල් 05 තුළ ඉගෙනුම ලබන ළමුන් 800ක් සහ ඔවුන්ගේ දෙමාපියන් 100ක ගේ සහභාගීත්වයෙන් 2019.01.22 දින හංවැල්ල රාජසිංහ මධ්යණ මහා විද්යාබලයීය ශ්රාවණාගාරය තුළදී පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.12.00 දක්වා මනෝ වෛද්යි විද්යාීව සම්බන්ධයෙන් හසල දැනුමක් හා පළපුරුද්දක් ඇති මහනුවර මහ රෝහලේ සේවය කරන මනෝ විද්යා උපදේශක සහ මනෝ චිකිත්සක විශේෂඥ වෛද්ය චමින්ද වීරසිරිවර්ධන මහතාගේ සම්පත් දායකත්වයෙන් කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියලි කළාප සංවර්ධන අමාත්‍යංශය ලේකම්තුමියගේ සහභාගීත්වයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් සිදුකිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

Posted in Highlights, Ministry News on Jan 17, 2019