කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

අන්තර්ජා‍ල ළමා ච්ත්‍ර තරඟය - ලෝක ළමා දිනය- 2019 මෙම ච්ත්‍ර තරඟයේ අවසන් දිනය 25-09-2019 දින දක්වා දිර්ඝ කරන ලදී.

Posted in Highlights, Ministry News on Sep 09, 2019