කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

අන්තර්ජා‍ල ළමා ච්ත්‍ර තරඟය - ලෝක ළමා දිනය- 2019 මෙම ච්ත්‍ර තරඟයේ අවසන් දිනය 25-09-2019 දින දක්වා දිර්ඝ කරන ලදී.

Posted in Highlights, Ministry News on Sep 09, 2019