කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යවරිය ලෙස ගරු අමාක්‍ය පවිත්‍රා දේවි වණ්නිආරච්චි 2019 නොවැම්බර් මස 25 දින වැඩ භාර ගන්නා ලදී.

Posted in Highlights, Ministry News on Nov 25, 2019