කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

2019 ජාත්‍යන්තර ළමා දිනය මෙවර 2019 ඔක්තෝබර් මස 01 දින මාතලේ එඩවඩ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.
මෙවර ලෝක ළමා දින තේමාව සුමිතුරු දැයකින් - දිනවමු දරුවන්
මෙවර ලෝක ළමා දින ලාංජනය

Posted in Highlights, Ministry News on Sep 09, 2019