කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

2019 ජාත්‍යන්තර ළමා දිනය මෙවර 2019 ඔක්තෝබර් මස 01 දින මාතලේ එඩවඩ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.
මෙවර ලෝක ළමා දින තේමාව සුමිතුරු දැයකින් - දිනවමු දරුවන්
මෙවර ලෝක ළමා දින ලාංජනය

Posted in Highlights, Ministry News on Sep 09, 2019