කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මැතිනිය 2018 දෙසැම්බර් 24 වන දින සිය කාර්යාලයේදී වැඩ භාර ගන්නා ලදි.

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 24, 2018