කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் உலர்வலய அபிவிருத்தி அமைச்சு

Ministry of Women & Child Affairs and Dry Zone Development

කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ වියළි කලාප සංවර්ධන අමාත්‍ය ගරු චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මැතිනිය 2018 දෙසැම්බර් 24 වන දින සිය කාර්යාලයේදී වැඩ භාර ගන්නා ලදි.

Posted in Highlights, Ministry News on Dec 24, 2018