කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍යාංශය

மகளிர், சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்ச

Ministry of Women & Child Affairs and Social Security

ඒකාබද්ධ ළමා හා කාන්තා ආදර්ශ ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය - 2018


කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය මගින් 2018 වර්ෂයේදි ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඒකාබද්ධ ළමා හා කාන්තා ආදර්ශ ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 10ක් තුල තෝරා ගන්නා ලද ගම්මාන 10ක් තුල ක්‍රියාත්මක කෙරේ. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ ගම්මානය

  1. වීරකැටිය උතුර බුද්ධියාගම
  2. දැරණියගල සමන්පුර
  3. තුම්පනේ බරන්දර
  4. වලපනේ මඩුල්ල
  5. හෝමාගම හෙට්ටියාවත්ත
  6. බුලත්සිංහල පරගොඩ
  7. පදවි ශ්‍රීපුර ප්‍රගතිපුර
  8. මැදිරිගිරිය ජයතුගම
  9. මඩු තඩිවනාමරුදමඩුව
  10. කල්පිටිය පෙනපිඩුගම

මෙලෙස එම වැඩසටහන වඩාත් ඵලදායි ලෙස ගම් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කිරිමට පිටුවහලක් වනු පිණිස 2018.09.10,සහ 11 යන දිනයන්හි තලාහේන පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේදි ඒකාබද්ධ ළමා හා කාන්තා ආදර්ශ ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 10හි නිලධාරින් සඳහා " ප්‍රීතිමත් පවුලක් සෞඛ්‍යමත් ගමක්" දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහන පවත්වන ලදී. එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 10හි ළමා හා කාන්තා සංවර්ධන ඒකකයන්හි අප අමාත්‍යාංශයට අයත් ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින්, අදාල ගම්මානයන්භාර ග්‍රාම නිලධාරි / ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි සහ අදාල දිස්ත්‍රික්කයන්හි ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරි / දිස්ත්‍රික් වනිතා සංවර්ධන නිලධාරි මේ සඳහා සහභාගි වන ලදී. රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන ඒකකයෙහි ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය දුමින්ද ගුරුගේ මහතාගේ සම්පත්දායකත්වයෙන් වැඩසටහන පවත්වන ලදී. එහිදි පහත දැක්වෙන ප්‍රධාන කරුණු මුලික කරගෙන සක්‍රීය ලෙස විධිමත් අන්තර් ක්‍රියාකාරි ලෙස සමස්ත වැඩසටහන පවත්වන ලදී.

Posted in Highlights, Ministry News on Oct 23, 2018